Adopcions

L’adopció sempre s’ha de fer des de l’absoluta responsabilitat que comporta endur-se a casa un esser viu amb capacitat d’estimar, comprendre que formarà part del nucli familiar, i per tant s’haurà de satisfer totes les seves necessitats d’alimentació, sanitàries i educatives.

 Els nostres gossos es donen degudament esterilitzats, amb microxip a nom de l'adoptant, test de leishmaniosi,  desparasitats interna i externament  i amb la cartilla en vigor, així com una primera visita al veterinari per tal de certificar la seva salut. Per tal d’ajudar a pagar el total d’aquest import, demanem la quantitat de 150 €.

Passat un temps, es fa seguiment per tal de comprovar que tant gos com adoptants, s'han adaptat perfectament.